Χαρτογράφηση Δομών & Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Αττικής

Ο σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 συμπίπτει χρονικά με μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο υγειονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η κοινωνική πραγματικότητα την περίοδο αυτή επηρεάζει, αναμφίβολα και τις πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης. Στις συνθήκες αυτές, η αυτοδιοίκηση, στα όρια των αρμοδιοτήτων της, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, με το σχεδιασμό και την
υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.
Την περίοδο αυτή διαπιστώθηκε η ανάγκη της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αφενός των δομών υγείας και του ιατρικού εξοπλισμού και αφετέρου των κοινωνικών υποδομών, καθώς καταγράφονται σημαντικά κενά σε προνοιακές δομές προστασίας ηλικιωμένων και ΑμεΑ. Παράλληλα, και με δεδομένη τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η στήριξη όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με υποδομές και εξοπλισμό που θα εξασφαλίζουν συνθήκες ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικό σύνολο δεδομένων