Σχετικά

Learn more about DKAN: getdkan.org

«Η Δομή SocialNetwork – Αττική θα προβεί στην διάθεση των δεδομένων που συλλέχθηκαν και θα συλλεχθούν από τις έρευνες που πραγματοποιεί. Τα δεδομένα θα προσφέρονται από την ιστοσελίδα της Δομής social-network.gr, η οποία ανήκει στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, εφαρμοζομένου του νομοθετικού πλαισίου και των αρχών που διέπουν τα Ανοιχτά Δεδομένα. Η διάθεσή τους θα υπόκειται στην ελληνική άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα (CC BY 3.0 GR) (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον οικείο σύνδεσμο. Συνεπώς, τα αναρτηθέντα στην ιστοσελίδα της Δομής δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση οιασδήποτε μορφής, όπως αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή και παρουσίαση σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον χρήστη αναφορά στην πηγή προέλευσης των δεδομένων, δηλαδή το social-network.gr, καθώς και μνεία τυχόν τροποποιήσεων, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται από τον χρήστη. Η σχετική άδεια καλύπτει μόνον τα ως άνω δεδομένα, τα οποία αποτελούν έργο – προϊόν έρευνας στο πλαίσιο των δράσεων της Δομής Social Network – Αττική. Η διάθεση των δεδομένων γίνεται «ως αυτά έχουν» και δεν στοιχειοθετείται κανενός είδους ευθύνη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσης των χρηστών από τη χρήση των ως άνω δεδομένων. Η διάθεση των δεδομένων θα γίνει αρχικά υπό μορφή αρχείων παρουσιάσεων και υπολογιστικών φύλλων και στη συνέχεια θα δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή για την διάθεση των δεδομένων σε μορφή αξιοποιήσιμη από εφαρμογές μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Τα ως άνω εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τα οποία προστατεύονται αποτελεσματικά με την εξαίρεσή τους από την ανάρτηση και ανοιχτή διάθεσή τους, καθώς και με τη λήψη όλων των αναγκαίων φυσικών, νομικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία τους. Εκτός από τις πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, από την ανοιχτή διάθεση εξαιρούνται και δεδομένα για τα οποία η εν λόγω εξαίρεσή τους προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία περί πολιτικής των ανοιχτών δεδομένων.»