Έρευνα στα Κέντρα Κοινότητας

Στόχοι Έρευνας:
* Καταγραφή, αποτύπωση, χαρτογράφηση και μελέτη της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας
* Διερεύνηση ενδεχόμενων προβλημάτων & δυσκολιών
* Ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων για την βελτιστοποίηση των εργασιών του ΚΚ και την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων

Δυνατά σημεία της Έρευνας:
* Χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και ευελιξία απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο
* Αντιμετωπίζει τα δεδομένα ολιστικά και στοχεύει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας

Σχετικό σύνολο δεδομένων