Έρευνα Πεδίου για τη δράση των ΜΚΟ

Στόχοι της έρευνας:
1) Μελέτη, εμβάθυνση για την πληρέστερη κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΚΟ
2) Ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
3) Ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων με επίκεντρο την ανάλυση των πεδίων στα οποία κρίνεται αναγκαία είτε η συνέχιση δράσεων ή η υλοποίηση νέων σε συνάρτηση με την παρούσα κοινωνικό-οικονομική κατάσταση

Δυνατά σημεία:
* Αντικειμενικότητα στις περισσότερες ερωτήσεις (κλειστές ερωτήσεις, ποσοτικά στοιχεία)
* Χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και ευελιξία απέναντι στο κοινωνικό πλαίσιο
* Αντιμετωπίζει τα δεδομένα ολιστικά και στοχεύει στην κατανόηση της πολυπλοκότητας

Σχετικό σύνολο δεδομένων