Έρευνας Αξιολόγησης των Συγχρηματοδοτούμενων Κοινωνικών Δομών στην Περιφέρεια Αττικής

Στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των υφιστάμενων Δομών (ανά κατηγορία και είδος Δομής), ο εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών, η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των δομών και η ανάδειξη αναγκών νέων υπηρεσιών. Επιπλέον, η έρευνα απευθύνεται και στους υπευθύνους των δομών προκειμένου να αναδειχθούν οι πτυχές που
σχετίζονται με την σύσταση και λειτουργία τους, σε ποιο βαθμό οι προσφερόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ωφελούμενων και να αναπτυχθούν προτάσεις για πιθανές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάζονται οι παρακάτω Κατηγορίες Δομών:
* Κέντρα Κοινότητας: Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και Κινητές Μονάδες (ΚΜ)
* Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτια (ΔΠΒΑ)
* ΚΔΗΦ (Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες)
* ΚΗΦΗ (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)
* Δομές Αστέγων

Σχετικό σύνολο δεδομένων